กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นายวิชาญ พรมจันทร์
กำนันตำบลโกสัมพี
 
 


นายบุญยัง โพธิฤกษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านท่าคูณ


นายสำราญ เจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านหนองแดน


นายณัฐวุฒิ บัวพรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านคลองเมือง


นายขุนแผน เหมือยฝน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านมะเดื่อชุมพร


นายจิรวัฒน์ รับทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโกสัมพี


นายบัณฑิต ศักดิ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ้านไร่ลำปาง


นายนิ่ม กันภัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเขาชัยโพธิ์


นายกิตติพจ พุ่มเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ บ้านท่าพุทรา


นายณัชพล รักชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านโละโคะ