กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 055-029737
โทรสาร : 055-029738
 ...องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ยินดีต้อนรับค่ะ...


 
 
 
 


-กิจการสภา- [ 27 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 107 


-VDO วิดิทัศน์- [ 27 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 93 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
[ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
   
 
   
 
   
 
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
   
 
   
 
ทดสอบนะครับ รายงานผู้บริหารครับ [ 1 ก.ย. 2551 ]    อ่าน 11 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 10/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 [ 25 ส.ค. 2551 ]    อ่าน 21 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 [ 5 ส.ค. 2551 ]    อ่าน 407 
มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 1 สิงหาคม 2551 [ 5 ส.ค. 2551 ]    อ่าน 374 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 [ 22 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 429 
แจ้งผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. [ 16 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 73 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการในส่วนของ จนท.ที่รับผิดชอบ การศึกษา สวัสดิการสังคมฯ ในการประชุมวันที่ 21 ก.ค.51 [ 16 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 62 
มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 [ 15 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 426 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบริหาร/บริการสาธารณะของ อปท. [ 14 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 49 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 26 มิ.ย. 2551 [ 9 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 240 
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 7/2551 ลว. 19.มิ.ย. 51 [ 30 มิ.ย. 2551 ]    อ่าน 545 
   
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
   
 
 
 
 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสัตว์ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสร [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วย [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม โครงการป้องกันทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายทางเข้าไร่น [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคลองปลาร้า หมูที่ 6 บ้านบึงหล่ม [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน (สายไร่นายสมหมาย สง่าชาติ) [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,8,9 โดยวิธีเฉ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการขุดลอกสันดอนทรายคลองแม่ระกา หมู่ที่ 9 บ้านจันทรมณี [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด\\\" [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต กิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรชุมชน [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาชัย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.คลองขลุง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 181  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ชาวบ้านเดือดร้อน (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 1149  ตอบ 8
 
 
 
 
 
   
 
น้ำประปา บ้านมะเดื่อชุมพร (1 มิ.ย. 2561)    อ่าน 272  ตอบ 2  
สอบถามการรับเงินเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 577  ตอบ 2  
 
 
 
 
       

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 เม.ย. 2554
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.โกสัมพี ปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
  ปะปา
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน